ຊື່ບໍລິການ: TPLUS ໃຈດີໃຫ້ຢືມ
ລາຍລະອຽດຂອງການບໍລິການ: ການບໍລິການດັ່ງກ່າວຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າຢືມເງິນສຸກເສິນໄດ້ເມື່ອບໍ່ມີເງິນ.
ວິທີການໃຊ້ບໍລິການ: ວິທີ່ສະໝັກມີ 2 ວິທີ

  • ກົດ: *711# ແລ້ວໂທອອກ
  • ພິມ: CREDIT ແລ້ວສົ່ງໄປ 711

ຖ້າຫາກການສະໝັກສໍາເລັດ, ລະບົບຈະສົ່ງຂໍ້ມູນເຖິງລູກຄ້າໂດຍກົງຜ່ານ SMS.
ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:
ຄວາມເໝາະສົມຂອງລູກຄ້າ:
ບໍລິການນີ້ຈະມີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຜູ້ທີ່:

  • ຢູ່ກັບ TPLUS ຢ່າງ ໜ້ອຍ 3 ເດືອນ
  • ບໍ່ມີໜີ້ທີ່ຍັງຄ້າງ
  • ເບີຕື່ມເງິນ

ຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມ

ມູນຄ່າເງິນກູ້:
– ເພື່ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນກູ້ 5000KIP, ຕ້ອງເປັນລູກຄ້າ TPLUS ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ເດືອນ ແລະ ໄດ້ຕື່ມເງິນຫຼາຍກ່ວາ 20,000KIP ໃນ 30 ວັນທີ່ຜ່ານມາ.
– ເພື່ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນກູ້ 10,000KIP, ລູກຄ້າຕ້ອງ: ມີການນຳໃຊ້ Advance Airtime ກ່ອນໜ້ານີ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄັ້ງໃນ 90 ວັນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ຈ່າຍຄືນພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

*ຄ່າທຳນຽມການບໍລິການແມ່ນ 20% ສຳລັບທັງ 5000KIP ແລະ 10,000KIP. ສະນັ້ນ ຈຳນວນເງິນທີ່ຈະກູ້ສຳລັບເງິນກູ້ 5000KIP ແມ່ນ 6000KIP ແລະ ສຳລັບເງິນກູ້ 10,000KIP ແມ່ນ 12,000KIP.

ແບ່ງປັນ