ບໍລິການໃຫ້ຢືມມູນຄ່າດ່າຕ້າອິນເຕີເນັດລ່ວງໜ້າ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ມູນຄ່າໂທທີ່ທ່ານຢືມຈາກບໍລິການໃຫ້ຢືມມູນຄ່າໂທລ່ວງໜ້າເພື່ອສະໝັກແພກເກັດດ່າຕ້າໄດ້ເຊັ່ນ:
ຕົວຢ່າງ: ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບມູນຄ່າໂທຈາກບໍລິການຢືມມູນຄ່າໂທລ່ວງໜ້າ 5,000 ກີບ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ມູນຄ່າໂທດັ່ງກ່າວສະໝັກແພກເກັດອິນເຕີເນັດໄດ້ໂດຍ:
ທີ່ໜ້າ SMS ພິມ: DL ແລ້ວສົ່ງໄປ 777. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 123

ແບ່ງປັນ