ບໍລິການແຈ້ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ

1. ກວດອັດຕາແລກປ່ຽນສະເພາະມື້ (ໂດລາສະຫະລັດ, ບາດ, ເຢນ, ຢວນ, ຢູ່ໂຣ)
ພິມຄໍາວ່າ RATE ແລ້ວ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປ 2499. ຄ່າບໍລິການ…………ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 123. ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນຈະໃຫ້ບໍລິການສະເພາະວັນ ຈັນ-ສຸກ.
2. ຮັບການແຈ້ງເຕືອນອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງແຕ່ລະມື້ (ສະມາຊິກ) “ຈັນ-ສຸກ” (ໂດລາສະຫະລັດ, ບາດ, ເຢນ, ຢວນ, ຢູ່ໂຣ)
ພິມຄໍາວ່າ RATE <ຍະວ່າງ>R ແລ້ວ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປ 2499. ຄ່າບໍລິການ 100 ກີບ/ມື້. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 123

ແບ່ງປັນ