PAISAI ແມ່ນບໍລິການທີ່ຈະຊ່ວຍອັບເດດບັນດາກິດຈະກໍາສໍາຄັນທີ່ຈະຖືກຈັດຂື້ນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ວິທີລົງທະບຽນ: ພິມ “PAISAI” > ແລ້ວສົ່ງໄປຂໍ້ຄວາມໄປ > 3434
ວິທີການຍົກເລີກ: ພິມ “STOP” > ແລ້ວສົ່ງໄປຂໍ້ຄວາມໄປ > 3434
ຄ່າບໍລິການ: 1000 ກີບ/ມື້.

ແບ່ງປັນ