ບໍລິການພະຍາກອນອາກາດ

1. ຕ້ອງການກວດສະພາບພະຍາກອນອາກາດສະເພາະມື້: ພິມ “W” ຕາມດ້ວຍ VTE, or VSK, or PKS, or LPB ແລ້ວສົ່ງ SMS ໄປ 2499. ຄ່າບໍລິການ…………. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 123

2. ຮັບການແຈ້ງເຕືອນສະພາບພະຍາກອນອາກາດແຕ່ລະມື້: ພິມ “W” ຕາມດ້ວຍ VTE ຫຼື  VSK ຫຼື PKS ຫຼື LPB <ຍະວ່າງ>R ແລ້ວສົ່ງ SMS ໄປ 2499. ຄ່າບໍລິການ 500 ກີບ/ມື້. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 123

ແບ່ງປັນ