ອີນເຕີເນັດບ້ານ (FTTH)

ແພັກເກັດປົກກະຕິ ແລະ ລາຄາຂອງອີນເຕີເນັດບ້ານ

ແພັກເກັດປົກກະຕິ ແລະ ລາຄາຂອງອີນເຕີເນັດບ້ານ (ແບບຮ່ວມສາຍ)

ຂໍສະເໜີພິເສດ
• (2 Mbps) ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ 12 ເດືອນ ຟຣີ ຄ່າຕິດຕັ້ງ
• (3 Mbps) ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ 6 ເດືອນ ຟຣີ ຄ່າຕິດຕັ້ງ
• (5 Mbps) ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ 3 ເດືອນ ຟຣີ ຄ່າຕິດຕັ້ງ
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ:
• ຟຣີ ຄ່າຕິດຕັ້ງຮອດ 500 ແມັດ.
• 3,000 ກີບ / 1 ແມັດ ຖ້າຄວາມຍາວເກີນ 500 ແມັດ.
• ຄ່າທຳນຽມຕິດຕັ້ງແມ່ນ 500,000 ກີບ ຖ້າສາຍຍາວບໍ່ເກີນ 500 ແມັດ.
• ນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ຟຣິ / ຕ້ອງສົ່ງອຸປະກອນຄຶນຫລັງຈາກຍົກເລີກສັນຍາກັບບໍລິສັດ.
• ບໍ່ມີຄ່າມັດຈຳ.
• ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ 6 ເດືອນ ໄດ້ນຳໃຊ້ເນັດຟຣີ 1 ເດືອນ ( ໄດ້ໃຊ້ເດືອນທີ່ 7 ຟຮີ ).
• ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ 12 ເດືອນ ໄດ້ນຳໃຊ້ເນັດຟຮີ 2 ເດືອນ ( ໄດ້ໃຊ້ເດືອນທີ່ 13 ແລະ ເດືອນທີ່ 14 ຟຮີ ).

ແບ່ງປັນ