ການໂທອອກຕ່າງປະເທດ
ເງື່ອນໄຂ:
ເບີຕື່ມເງິນ, ເບີລາຍເດືອນ ແລະ ລວມທັງເບີຂອງຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ ທີພຼັດສ ແມ່ນສາມາດໂທອອກໃນລາຄາຖືກ ແລະ ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ.
# ວິທີການໂທອອກຕ່າງປະເທດ:
** ສຳລັບເບີ ຕື່ມເງິນ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ ພາຍໃນ

  • ກົດ : 00 ຫຼື 177 ລະຫັດປະເທດ ເຄື່ອຂ່າຍ ເບີປາຍທາງ

** ສຳລັບເບີ ຕື່ມເງິນ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ ຂອງຊາວຕ່າງປະເທດ

  • ກົດ : 00 ລະຫັດປະເທດ ເຄື່ອຂ່າຍ ເບີປາຍທາງ

ລາຍລະອຽດລາຄາຂອງແຕ່ລະປະເທດດັ່ງນີ້: