ບໍລິການ IP:

Public IP:

ຟຣີ 1 public IP ສຳລັບ ທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ແບບສາຍຮ່ວມ.

Fix IP:

    • ຟຣີ 1 Fix IP ສຳລັບທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ແບບສາຍຕົງ.
    • ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຄ່າທຳນຽມການເຊົ່າ ແມ່ນ 80,000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ ຕໍ່ທຸກໆ IP.
    • 1 ການເຊື່ອມຕໍ່ ສາມາດ ເຊົ່າໄດ້ສູງສຸດ ລວມ 5 Fix IP.

(ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາຕິດຕໍ່: fiber@tplus.la ຫຼືໂທ 020 77800515)

ແບ່ງປັນ