ແມ່ນບໍລິາການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ພາດຜົນການອອກເລກລາງວັນປະຈໍາງວດຜ່ານ SMS. ທ່ານສາມາດສະມັກໃຊ້ບໍລິການໄດ້ດ້ວຍສອງວິທີ:
1.  ກວດຜົນຫວຍສະເພາະງວດນັ້ນໆ:
ພິມ: LOTTERY > ແລ້ວສົ່ງໄປ > 2499. ຄ່າບໍລິການ 1.500 ກີບ/ຄັ້ງ.
2. ສະມັກເປັນສະມາຊິກເພື່ອຮັບແຈ້ງຜົນຫວຍທຸກໆງວດ:
ພິມ : LOTTERY < ຍະວ່າງ > R , ແລ້ວສົ່ງໄປ 2499. ຄ່າບໍລິການ 1,000 ກີບ/ຕໍ່ຄັ້ງ.
# ວິທີການຍົກເລີກ: LOTTERY < ຍະວ່າງ > D ແລ້ວສົ່ງໄປ 2499

ແບ່ງປັນ