ໃນຄະນະທີ່ທ່ານປິດມືຖື ຫຼື ໃນຄະນະທີ່ແບດຕະຣີມືຖືຂອງທ່ານໝົດບໍລິການແຈ້ງເຕືອນສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບຈະຊ່ວຍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າມີໃຜແດ່ທີ່ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ.

  • ວິທີລົງທະບຽນ
    ກົດ *234*5*1# ແລ້ວໂທອອກ
    ແຕະທີ່ “OK” ເພື່ອສຳເລັດ
  • ວິທີຍົກເລີກ
    ກົດ *234*5*2# ແລ້ວໂທອອກ
    ແຕະທີ່ “OK” ເພື່ອສຳເລັດ

ໝາຍເຫດ:
ສະໝັກພຽງຄັ້ງດຽວ ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງລະບົບຈະບໍລິການອັດຕະໂນມັດ
ຄ່າບໍລິການ 350 ກີບ/ມື້. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 123

ແບ່ງປັນ