ແພັກເກັດເນັດຊິມ

ວິທີສະໝັກແພັດເກັດອີນເຕີເນັດ:

  • ພິມ Code ແລ້ວສົ່ງໄປ 777.

ຕົວຢ່າງ: ພິມ BD1 ແລ້ວສົ່ງໄປ 777. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍຄວາມແຈ້ງໃນການສໍາເລັດສະໝັກແພັກເກັດ.

ລາຍລະອຽດ

  • ເພື່ອປ່ຽນຈາກຊິມເຕືມເງີນເປັນຊິມເນັດ, ທ່ານລູກຄ້າຕ້ອງພີມ Bnet ສົ່ງໄປ 777 ແລ້ວຕອບກັບຂໍ້ຄວາມໂອໂຕ້ໂດຍພີມ Yes ເພື່ອຢັ້ງຍືນການປ່ຽນແປງ.
  • ຫລັງຈາກການປ່ຽນແປງເປັນຊິມເນັດຈະບໍ່ສາມາດໂທອອກໄດ້.
  • ແພັກເກັດນີ້ແມ່ນສະໝັກແບບໂອໂຕ້.
  • ເມື່ອດາຕ້າທ່ານໝົດກ່ອນກຳນົດ, ໃຫ້ຍົກເລີກແພັກເກັດປະຈຸບັນກ່ອນ ແລ້ວສະໝັກແພັກເກັດອີກເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຖືກຕັດເງີນ 300 LAK/MB.
  • ວິທີຍົກເລີກແພັກເກັດ: ພີມ DER ຍະຫວ່າງ ພີມລະຫັດແພັກເກັດແລ້ວສົ່ງໄປ 777.
  • ວິທີກວດຍອດແພັກເກັດ: ພີມ C ແລ້ວສົ່ງໄປ 799.
  • ກວດເບີ່ງຂໍ້ມູນແພັກເກັດຂອງຊີມເນັດແມ່ນພີມ INFO ແລ້ວສົ່ງໄປ 799.
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສະໝັກແພັດເກັດບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ແບ່ງປັນ

   

N5

5,000 ກີບ

       2 GB

       1 ມື້

    5,000 ກີບ

AW

10,000 ກີບ

       5 GB

       3 ມື້

    10,000 ກີບ

N10

10,000 ກີບ

       3 GB

       7 ມື້

    10,000 ກີບ

N50

50,000 ກີບ

       10 GB

       30 ມື້

    50,000 ກີບ