ການວາງແຜນທີ່ຈະໄປຕ່າງປະເທດ? ມ່ວນຊື່ນໃນບໍລິການໂລມມີ້ງທີ່ຄວບຄຸມກ້ວງທີ່ສຸດ ຫຼາຍກວ່າ 86 ປະເທດ ແລະ 296 ເຄືອຂ່າຍໄປກັບ TPLUS ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ TPLUS ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ ແລະ ລາຄາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແນ່ນອນ.

  • ໂລມມີ້ງແມ່ນຫຍັງ ?

ການບໍລິການໂລມມີ້ງ ແມ່ນບໍລິການໜຶ່ງໃນໂທລະສັບມືຖືທັງເບີລາຍເດືອນ ແລະ ເບີຕື່ມເງິນ ຂອງເຄືອຂ່າຍ TPLUS ທີ່ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າໃຊບໍລິການເມື່ອຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນເຄືອຂ່າຍຂອງຄູ່ສັນກັບ TPLUS. ການບໍລິການນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສະດວກສະບາຍ ແລະ ບໍ່ຂາດການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ ຫຼື ວຽກງານຕ່າງໆ ດ້ວຍການໂທ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ອຸ່ນໃຈວ່າທ່ານຈະບໍ່ຂາດການຕິດຕໍ່ເມື່ອທ່ານຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ເບີລາຍເດືອນ: ລູກຄ້າທີ່ເປັນຄົນລາວສາມາດນໍາເອົາປື້ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວເພື່ອສະມັກທີ່ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າ TPLUS ທົ່ວປະເທດ. ສໍາລັບລູກຄ້າຕ່າງປະເທດແມ່ນໃຊ້ປື້ມຜ່ານແດນທີ່ໃນການສະມັກ.

.