ແພັກເກັດອິນເຕີເນັດສຳລັບເບີໂທ

ວິທີສະໝັກແພັດເກັດອີນເຕີເນັດ:

  • ພີມ ລະຫັດ ແພັກເກັດແລ້ວສົ່ງໄປ 777.
    ຕົວຢ່າງ: ພີມ M ແລ້ວສົ່ງໄປ 777, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍຄວາມແຈ້ງໃນການສໍາເລັດສະໝັກແພັກເກັດ.

ລາຍລະອຽດ

  • ເມື່ອດາຕ້າທ່ານໝົດກ່ອນກຳນົດ, ຈະຖືກຕັດເງີນ 300 ກີບ/MB.
  • ວິທີຍົກເລີກແພັກເກັດ: ພີມ Der ຍະຫວ່າງ ພີມລະຫັດແພັກເກັດແລ້ວສົ່ງໄປ 777.
  • ວິທີກວດຍອດແພັກເກັດ: ພີມ C ແລ້ວສົ່ງໄປ 799.
  • ແພັກເກັດນີ້ສະເພາະເບີຕື່ມເງີນ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ.
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສະໝັກແພັດເກັດບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ແບ່ງປັນ

   

S

10,000 ກີບ

       300 MB

       30 ມື້

    10,000 ກີບ

M

50,000 ກີບ

       1.5 GB

       30 ມື້

    50,000 ກີບ

L

100,000 ກີບ

       3 GB

       30 ມື້

    100,000 ກີບ