ອັດຕາຄ່າໂທເບີລາຍເດືອນ

ລູກຄ້າສາມາດພໍໃຈກັບລາຄາຂອງເບີແບບລາຍເດືອນຕາມທີ່ືທ່ານສະເໜີ. ຈ່າຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະລາຄາບໍ່ແພງ, ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍຂອງເຮົາໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດ

 ລາຄາປົກກະຕິ

ລາຄາ / ນາທີ

ລາຄາ / ຂໍ້ຄວາມ

ລາຄາ
ດາຕ້າ / MB

ໂທໄປຕ່າງປະເທດ /
ນາທີ

ຄ່າບໍລິການ

ຄ່າເຊົ່າ

300

100 ກີບ ໃນເຄືອຂ່າຍ
200 ກີບ ນອກເຄືອຂ່າຍ

ບໍ່ມີແພັກເກັດ 300 ກີບ

2,000 ກີບ

25,000 ກີບ

ແພັກເກັດເບີລາຍເດືອນ

ແພັກເກັດ PP 100

ລາຄາ

ສິດທິພິເສດໂທພາຍໃນປະເທດ

100 ນາທີ

ດາຕ້າແພັກເກັດ (MB)

ໄດ້ຮັບດາຕ້າ 10 ກິກ

ຄ່າບໍລິການເລີ້ມຕົ້ນ

100,000 ກີບ

ແພັກເກັດ PP 150

ລາຄາ

ສິດທິພິເສດໂທພາຍໃນປະເທດ

150 ນາທີ

ດາຕ້າແພັກເກັດ (MB)

ໄດ້ຮັບດາຕ້າ 15 ກິກ

ຄ່າບໍລິການເລີ້ມຕົ້ນ

150,000 ກີບ

ແພັກເກັດ PP 200

ລາຄາ

ສິດທິພິເສດໂທພາຍໃນປະເທດ

200 ນາທີ

ດາຕ້າແພັກເກັດ (MB)

ໄດ້ຮັບດາຕ້າ 20 ກິກ

ຄ່າບໍລິການເລີ້ມຕົ້ນ

200,000 ກີບ

ເງື່ອນໄຂພິເສດ

ລາຄາໂທໃນປະເທດຕໍ່ນາທີ

250 ກີບ

ໂທໄປຕ່າງປະເທດ

2,000 ກີບ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນເຄືອຂ່າຍ

100 ກີບ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມນອກເຄືອຂ່າຍ

200 ກີບ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຕ່າງປະເທດ

ລາຄາປົກກະຕິ.

ຄ່າເຊົ່າ