ແພັກເກັດອິນເຕີເນັດສຳລັບເບີໂທ

ວິທີສະໝັກແພັດເກັດອີນເຕີເນັດ:
  • ພີມ ລະຫັດ ແພັກເກັດແລ້ວສົ່ງໄປ 777.
    ຕົວຢ່າງ: ພີມ S ແລ້ວສົ່ງໄປ 777, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍຄວາມແຈ້ງໃນການສໍາເລັດສະໝັກແພັກເກັດ.
ລາຍລະອຽດ
  • ແພັກເກັດ S ມູນຄ່າ 10,000 ກີບ, ຮັບດາຕ້າ 300 MB ສໍາລັບອີນເຕີເນັດເທີ່ງມືຖື.
  • ແພັກເກັດນີ້ແມ່ນສະໝັກແບບໂອໂຕ້.
  • ເມື່ອດາຕ້າທ່ານໝົດກ່ອນກຳນົດ, ໃຫ້ຍົກເລີກແພັກເກັດປະຈຸບັນກ່ອນ ແລ້ວສະໝັກແພັກເກັດອີກເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຖືກຕັດເງີນ 300 ກີບ/MB.
  • ວິທີຍົກເລີກແພັກເກັດ: ພີມ Der ຍະຫວ່າງ ພີມລະຫັດແພັກເກັດແລ້ວສົ່ງໄປ 777.
  • ວິທີກວດຍອດແພັກເກັດ: ພີມ C ແລ້ວສົ່ງໄປ 799.
  • ແພັກເກັດນີ້ສະເພາະເບີຕື່ມເງີນ.
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສະໝັກແພັດເກັດບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ແບ່ງປັນ

   

W10

10,000 ກີບ

       500 MB

       7 ມື້

    10,000 ກີບ

S

10,000 ກີບ

       300 MB

       30 ມື້

    10,000 ກີບ

M

50,000 ກີບ

       1.5 GB

       30 ມື້

    50,000 ກີບ

L

100,000 ກີບ

       3 GB

       30 ມື້

    100,000 ກີບ