ແພັກເກັດສຳລັບໂທ

  • ທ່ານສາມາດໂທຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຫຼືຄອບຄົວຂອງທ່ານດ້ວຍລາຄາພິເສດຈາກທີພລັດ.
  • ທ່ານສາມາດເລືອກແພັດເກັດໂທກັບລາຄາສຸດພິເສດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: 020 77800123 ຫຼື ສູນບໍລິການລູກຄ້າທີພລັດ 123.

ວິທີການນຳໃຊ້:

  • ວິທີສະໝັກແພັກເກັດແມ່ນ ພີມລະຫັດ ແລ້ວສົ່ງໄປທີ່ເບີ 777.
    ຕົວຢ່າງ: ພິມ VW5 ສົ່ງໄປ 777. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຫຼັງຈາກສະໝັກແລ້ວ.
  • ວິທີຍົກເລີກແພັກເກັດແມ່ນພີມ Der ຍະວ່າງ ພີມລະຫັດແພ້ກເກັດ ແລ້ວໄປທີ່ເບີ 777.
    ຕົວຢ່າງ: ພິມ DER VW5 ສົ່ງໄປ 777.
  • ແພັກເກັດນີ້ສະເພາະເບີຕື່ມເງີນ.

ແບ່ງປັນ

   

VW5

5,000 ກີບ

      ລາຍອາທິດ

       7 ມື້

    5,000 ກີບ

V20

20,000 ກີບ

      ລາຍເດືອນ

       30 ມື້

    20,000 ກີບ