ບໍລິສັດ ທີພລັດ ດີຈີຕອນ ຈໍາກັດ.

ອາຄານ ໂຄລາວ 2, ຊັ້ນ 9, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ຕູ້ ປ.ນ. 4639, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ
ໂທ: +856 20 7780 0700, ແຟັກ: +856 20 7780 0701
www.tplus.la